Privacy Reglement van Schutterij Sint Antonius - Altweert

Inleiding
Schutterij Sint Antonius - Altweert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent in ieder geval dat:
o Wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
o Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
o Wij passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
o Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Schutterij Sint Antonius - Altweert verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
o Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
o Het versturen van nota’s
o Het bijhouden van een ledenlijst
o Analyses van schietgegevens
Voor bovenstaande doelstellingen vragen wij van u de volgende gegevens:
Naam, adres, postcode, plaats, land, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer
Delen met derden
Schutterij Sint Antonius - Altweert kan persoonsgegevens delen met derden als daartoe door een lid of leden toestemming wordt verleend.

Bewaartermijn
Schutterij Sint Antonius - Altweert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dat betekent dat in principe drie jaar na beëindiging van het donateurschap de persoonsgegevens vernietigd zijn. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.
Privacy beleid Schutterij St.Antonius-Altweert

Beveiliging
Schutterij Sint Antonius - Altweert heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben de volgende maatregelen genomen:
o Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op ons systeem;
o We maken back-ups van de persoonsgegevens;
o Alle personen die namens Schutterij Sint Antonius - Altweert van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
o Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking va uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact met ons opnemen. U heeft bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.